Datganiadau yn dilyn dedfrydu Sarah Morris

Mae dynes wedi ei dedfrydu i dair blynedd o garchar heddiw ar ôl cael ei chanfod yn euog o ddynladdiad o achos esgeulustod difrifol wedi i'w merch fach 13 mis oed foddi yn y bath.

Cafwyd Sarah Elizabeth Morris 35 oed o Fagillt yn euog gan reithgor yn Llys y Goron, yr Wyddgrug yn dilyn marwolaeth ei merch, Rosie ar 29 Gorffennaf 2015.

 Datganiad y teulu

Dywedodd nain Rosie, Tracey Read: “Ar 29 Gorffennaf 2015 newidiodd fy mywyd a bywyd y teulu am byth pan dderbynion ni'r alwad ffôn waethaf oll. Ni feddyliais erioed y byddai fy wyres fach Rosie yn colli ei bywyd yn 13 mis oed oherwydd esgeulustod llwyr gan ei mam, Sarah Morris. Gallai marwolaeth Rosie fod wedi cael ei osgoi.

“Hyd heddiw mae'n torri fy nghalon i feddwl sut y gwnaeth hi ddioddef gyda'i hefaill yn yr un bath â hi yn ei gweld hi'n boddi.

“Mae marwolaeth Rosie wedi cael effaith fawr ar ein bywydau ond heddiw rwy'n teimlo bod Rosie wedi cael cyfiawnder. Mi wna i'n sicr na fydd hi'n cael ei hanghofio."

“Hoffwn ddiolch i dȋm yr erlyniad, DC Ruth Roberts, Ymchwilydd sifilaidd Dave Jones a Maureen Bisson o'r tȋm Cymorth i Ddioddefwyr am eu cefnogaeth yn ystod y cyfnod anodd hwn.” 

 Datganiad Heddlu Gogledd Cymru:

Meddai Ditectif Gwnstabl Ruth Roberts, y Swyddog Ymchwil yn yr achos: "Bydd digwyddiadau 29 Gorffennaf 2015 yn aros yng nghof rheini a oedd yn ymwneud â Rosie Morris am weddill ei bywyd, yn enwedig y rhai a oedd yn ei charu.

 “Gadawyd Rosie yn nŵr y bath am 47 munud heb oruchwyliaeth ddigonol gan ei mam, Sarah. Roedd Rosie mewn sefyllfa fregus ac yn ddibynnol ar ei mam ond mi wnaeth ei mam ei hesgeuluso. Methodd yn ei dyletswydd gofal ac arweiniodd y methiant hwnnw at sefyllfa drasig.

“Mae'r rheithgor wedi gwrando ar y dystiolaeth dros y pythefnos diwethaf ac wedi penderfynu bod methiant Sarah i ofalu am Rosie yn ddigonol yn ystod y 47 munud hwnnw yn cael ei ystyried yn esgeulustod difrifol ac felly wedi ei chanfod yn euog o ddynladdiad o achos esgeulustod difrifol.”

 “Nid yw unrhyw ddedfryd yn lleddfu'r poen y mae teulu Rosie yn ei deimlo. Ni all y ddedfryd ddod â Rosie yn ôl ond gobeithio yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf bydd modd i'r teulu ddod i delerau â'u colled."

 "Rydym yn croesawu'r ddedfryd o dair blynedd a chydymdeimlwn gyda'r teulu estynedig sydd wedi gorfod dioddef ymchwiliad hir a thorcalonnus. Rydym yn ddiolchgar i'r teulu am eu hamynedd, cydweithrediad a'u hurddas dros y tair blynedd a hanner diwethaf.

 “Hoffwn ddiolch i'r arbenigwyr meddygol a GEG am eu cefnogaeth a'u harweiniad. Heb eu help ni fyddai'r erlyniad hwn wedi bod yn bosib. Gobeithiwn y gall y teulu symud ymlaen ac ail-adeiladu eu bywydau."

.