Gofal Canser Tenovus yn chwilio am 'Garcharorion'

Mae Gofal Canser Tenovus yn cynnal ei Garchariad Noddedig cyntaf yng Ngogledd Cymru er mwyn cynorthwyo i godi arian ar gyfer cleifion canser a'u teuluoedd yn y gymuned.

tenovus gofal canser

Mae prif elusen ganser Cymru yn chwilio am unigolion a thimau dewr i dreulio'r noson yn y carchar yng Ngorsaf Heddlu'r Wyddgrug ar ddydd Sadwrn 9 Mawrth a chodi 'mechnïaeth' i gael eu rhyddhau.

Mae Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru Carl Foulkes yn mynd i gymryd rhan a bydd yn cael profi sut mae hi i garcharorion yn y celloedd. 

Dywedodd y Prif Gwnstabl Foulkes: "Bydd bod ar ochr arall drws y gell yn sicr yn brofiad newydd i mi. Edrychaf ymlaen at gwrdd â fy nghyd-garcharorion. Rwy'n annog unrhyw un sydd â diddordeb i gymryd rhan. Ynghyd â chodi arian at achos gwerth chweil, byddwch hefyd yn cael y cyfle unigryw i brofi bywyd yn y celloedd. Byddwch yn sylweddoli pam nad ydych eisiau iddo fod yn achlysur rheolaidd!"

Yn Eisiau

Bydd 'carcharorion' yn cael eu holion bysedd wedi'u cymryd a lluniau o'u hwynebau wedi'u tynnu. Byddant yn cael dillad carchar a chael yr holl gysuron wedi'u cymryd oddi arnynt, gan gynnwys eu ffonau symudol. Byddant wedi'u cloi yn y celloedd o 5yh tan hanner nos. Fodd bynnag gallent gael eu rhyddhau'n gynnar am gyrraedd eu targed codi arian ac am ymddygiad da. Byddant yn cael bwyd carchar wedi'i gynhesu mewn microdon. Byddant yn mynd drwy ymarfer egnïol yn yr iard dywyll. Byddant yn cael eu holi gan y tîm yn yr orsaf am gyhuddiadau "ffug". 

Cyfrifoldeb yr unigolion fydd adlonni eu hunain hyd nes y cânt eu rhyddhau. Fodd bynnag, symudir holl gyfranogwyr o amgylch y celloedd. Byddant felly'n cael cyfarfod â charcharorion eraill drwy gydol y noson.

Dywedodd Debbie Rowley, Rheolwr Rhanbarthol Codi Arian Gofal Canser Tenovus Gogledd Cymru: 'Ni allaf ddisgwyl dod â'r digwyddiad carchariad i Ogledd Cymru. Mae'n ddigwyddiad hwyliog a bydd yr arian a godir yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau cleifion canser a'u hanwyliaid yn y gymuned. Rydym i gyd yn adnabod rhywun a ddylai dreulio rhywfaint o amser yn y carchar am eu pechodau. Efallai nad ydynt yn gwneud digon o de yn y swyddfa neu'n canu'n rhy uchel yn y car. Felly anfonwch eich enwebiadau neu cofrestrwch os ydych awydd yr her!' 

Bydd yr arian a godir drwy'r digwyddiad hwn yn cynorthwyo i gynnal gwasanaethau'r elusen. Mae hyn yn golygu y gall Ymgynghorwyr Cymorth Canser yr elusen barhau i gynnig cyngor ariannol am ddim. Gall ei chorau Canwch gyda Ni barhau i roi cymorth gyda gwahaniaeth. Mae nyrsys ond un alwad ffôn i ffwrdd, 365 diwrnod yr wythnos, i unrhyw un a effeithir gan ganser.

Ewch ar https://www.tenovuscancercare.org.uk/lockup i gofrestru. Fel arall, am fwy o wybodaeth cysylltwch â Debbie Rowley, debbie.rowley@tenovuscancercare.org.uk.