Cymorth PACT i Gymdeithas Cymuned Trelawnyd

Mae nawdd PACT wedi'i roi i Gymdeithas Cymuned Trelawnyd i brynu offer newydd i'w Clwb Ieuenctid newydd a chymorth i gael gwiriadau DBS i wirfoddolwyr.

Mae'r Clwb Ieuenctid wedi dechrau yn yr ardal yn ddiweddar i ymgysylltu gyda phobl ifanc 7-14 oed gyda nod ar gynnal cymdogaeth ddiogel ac atal ymddygiad gwrthgymdeithasol a difrod troseddol. Rhedir y Clwb Ieuenctid yn Neuadd Goffa Trelawnyd, Sir y Fflint ac mae'n agored i ieuenctid o bentrefi dalgylch Trelawnyd a Gwaunysgor.

Mae'r clwb yn rhoi cyfle i bobl ifanc o ardaloedd eithaf ynysig i gymdeithasu tu allan i'r ysgol ynghyd â rhoi cyfle iddynt gwrdd ag aelodau eraill o'r gymuned hefyd. Mae aelodau o'r gymuned a ganiateir i gael mynediad i orsafoedd heddlu yn ddirybudd.

Gymdeithas Cymuned Trelawnyd

Mae nawdd PACT wedi'i roi i Gymdeithas Cymuned Trelawnyd i brynu offer fel bwrdd tenis bwrdd, bwrdd pŵl, soffas, canolfan cerdd a PlayStation gyda gemau ynghyd â gwiriadau DBS i bedwar gwirfoddolwr sy'n rhedeg y sesiynau.

Ymwelodd Dave Evans, rheolwr prosiect PACT, â'r clwb newydd yn ddiweddar gyda Paul Hinchliffe, ymddiriedolwr PACT. Gwelsant trostynt eu hunain yr effaith roedd y clwb yn ei gael ar bobl ifanc lleol o bob oed a'r cymorth gwerthfawr roedd gwirfoddolwyr lleol yn ei roi. Dywedodd Dave: "Roedd Paul a fi wedi'n plesio'n fawr gyda'r amrywiaeth eang o weithgareddau mae'r bobl ifanc wedi'u derbyn a'r rheolau mae'r bobl ifanc eu hunain wedi'u creu. Rydym yn ddiolchgar iawn i'r gwirfoddolwyr o Gymdeithas Cymuned Trelawnyd sydd wedi gweithio mor galed i wneud hyn yn gymaint o lwyddiant."

Gymdeithas Cymuned Trelawnyd

Mae'r clwb hefyd yn rhoi cyfle i addysg ieuenctid. Mae ymweliadau'n cael eu cynllunio gan y Tîm Cymdogaethau Diogelach i roi mewnbynnau diogelwch ar bynciau fel diogelwch ffordd, camddefnyddio cyffuriau ac alcohol a diogelwch ar y rhyngrwyd.

Dywedodd yr Arolygydd Gareth Cust: "Mae ymgysylltiad ieuenctid ar y lefel hon yn allweddol i hyrwyddo cydlyniad cymunedol a chynorthwyo'r amcanion i leihau trosedd ac anrhefn yn yr ardal leol. Bydd hwn yn lleoliad gwerthfawr ar gyfer ein Tîm Plismona Cymdogaethau i gyflwyno sesiynau addysg ieuenctid ar bynciau fel 'Llinellau Cyffuriau'."

Elusen diogelwch cymunedol yw Ymddiriedolaeth Heddlu Gogledd Cymru a'r Gymuned sy'n cefnogi prosiectau sy'n cael eu harwain gan y gymuned i hyrwyddo Gogledd Cymru diogelach. Bellach mae'r ymddiriedolaeth yn dathlu ei 20fed pen blwydd ac yn parhau i gefnogi plismona a blaenoriaethau diogelwch cymunedol er mwyn ceisio cael canlyniadau cadarnhaol i bawb.