Annog dioddefwyr trais yn y cartref i geisio cymorth yn ystod y cyfyngiadau coronafeirws

Mae pennaeth heddlu yn annog dioddefwyr cam-drin yn y cartref i ofyn am gymorth yn ystod yr argyfwng coronafeirws.

Mae Arfon Jones, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, yn pryderu y gallai fod cynnydd mewn trais yn y cartref wrth i deuluoedd gael eu taflu at ei gilydd yn dilyn cau busnesau a mannau gweithio.

Mae Mr Jones, sy’n gyn arolygydd heddlu, wedi gwneud y frwydr yn erbyn trais domestig yn un o'i flaenoriaethau plismona allweddol.

Meddai: “Rydym yn byw mewn amseroedd digynsail ond nid yw’n esgus dros gam-drin domestig mewn unrhyw ffurf.

“Mae’n gyfnod anodd i bob un ohonom a dylem wneud pob ymdrech i gyd-dynnu a chydnabod yr effaith negyddol y mae cam-drin yn y cartref yn ei chael ar blant a fydd yn awr yn fwy agored i niwed yn yr amgylchedd presennol.

“Mae bygythiad y pandemig coronafeirws yn golygu mai'r cartref ddylai fod y lle mwyaf diogel y gall unrhyw un ohonom fod ar hyn o bryd ond yn anffodus nid yw hynny'n wir am ddioddefwyr cam-drin domestig.

 

“Gall olygu eu bod bellach yn gorfod treulio hyd yn oed mwy o amser gyda’r person sy'n eu cam-drin ac mewn mwy fyth o risg o ddioddef trais a rheolaeth orfodol sydd yr un mor ofnadwy.

 

“Nid oes dewis arall ond cau bobman i lawr yn wyneb y bygythiad yr ydym i gyd yn ei wynebu ond i’r rhai sy’n profi trais domestig mae pellhau cymdeithasol yn golygu cael eu dal o dan yr un to a’r sawl sy'n cam-drin.

“Mae hyn yn parhau i fod yn drosedd ac rwyf eisiau sicrhau unrhyw un sy'n teimlo eu bod mewn perygl bod yr heddlu a'r llu o wasanaethau cymorth rhagorol sy'n bodoli yno i'w helpu yn barod i gamu i'r adwy.”

Yn ôl Heddlu Gogledd Cymru, roeddent yn cydnabod y gallai’r aflonyddwch i drefniadau dyddiol ac ynysu cymdeithasol roi straen ychwanegol ar berthynas

personol pobl, ond roedd yr heddlu eisiau ei gwneud yn glir na fydd cam-drin domestig yn cael ei oddef ac y byddant yn cymryd camau cadarn yn erbyn y rhai sy’n troseddu.

 

Dywedodd y Ditectif Uwch Arolygydd Jon Salisbury Jones; “Mae hwn yn gyfnod anodd a llawn straen i bawb, ond ni all fyth fod yn esgus dros unrhyw fath o gam-drin domestig; boed yn drais neu'n ymddygiad rheolaeth orfodol neu fygythiol."

 

“Mae mynd i’r afael â cham-drin domestig yn flaenoriaeth i’r heddlu fel sy’n cael ei  nodi yng Nghynllun y Comisiynydd Heddlu a Throsedd ac mae’n parhau felly yn ystod y cyfnod anodd hwn.”

 

“Byddem yn annog unrhyw un sy’n dioddef camdriniaeth o’r fath i gysylltu â ni. Peidiwch â'i gadw i chi'ch hun. Bydd ein swyddogion sydd wedi eu hyfforddi i ddelio gyda cham-drin yn y cartref yn cefnogi dioddefwyr ac yn delio'n gadarn â throseddwyr.”

 

“Mae yna amrywiaeth eang o gyrff a all gynnig cyngor a chefnogaeth a byddwn yn annog unrhyw un sy’n bryderus am y mater hwn i ymgynghori â’r cyngor sydd ar gael.”

 

“Isod rhoddir dolen i’n Gwefan a rhestr o asiantaethau sy’n cynnig cefnogaeth a chyngor a manylion mannau eraill lle mae cefnogaeth ar gael.”

 

https://www.north-wales.police.uk/advice-and-support/stay-safe/domestic-abuse?lang=cy-gb

 

Action on Elder Abuse (AEA) Llinell Gymorth y DU: 080 8808 8141 (rhadffôn) Gwefan: www.elderabuse.org.uk  

 

Cyngor Age Cymru  Gwybodaeth a chyngor cyfrinachol am ddim ar faterion sy'n effeithio ar bobl dros 50 oed yng Nghymru.

Ffôn: 08000 223 444 E-bost: advice@agecymru.org.uk

 

Llinell Gymorth Dementia Genedlaethol y Gymdeithas Alzheimer’s: 0300 222 1122 Gwefan: www.alzheimers.org.uk

 

Gofal a Thrwsio Cymru

Mae Gofal a Thrwsio Cymru yn gorff elusennol cenedlaethol sy'n ceisio sicrhau bod gan bobl hŷn gartrefi sy'n ddiogel ac yn briodol i'w hanghenion. Gallant gynorthwyo pobl sy'n berchnogion preswyl neu sy'n byw mewn tai preifat ar rent. Mae rhwydwaith o Asiantaethau Gofal a Thrwsio lleol ledled Cymru.

Ffoniwch eich asiantaeth leol ar: 0300 111 3333  Gwefan: https://www.careandrepair.org.uk/cy/

 

Cyngor ar Bopeth (CAB)

Rhwydwaith genedlaethol o ganolfannau cyngor am ddim sy'n cynnig cyngor cyfrinachol ac annibynnol, wyneb yn wyneb neu dros y ffôn.

Ffon: 03444 77 20 20

Gellir gweld manylion eich CAB agosaf yn: www.citizensadvice.org.uk

 

 

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

Llinell gymorth am ddim sy'n cynnig cyngor a chefnogaeth i'r rhai y mae trais yn erbyn merched, cam-drin domestig neu drais rhywiol yn effeithio arnynt. Ffon: 0808 8010 800 (mae'r llinellau ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos) Gwefan: https://llyw.cymru/byw-heb-ofn?_ga=2.36412963.2016118186.1585057697-1464683433.1578309871

 

Llinell Gymorth Dynion

Llinell gymorth gyfrinachol i ddynion sy'n profi trais a cham-drin domestig.

Ffon: 0808 801 0327 Gwefan: www.mensadviceline.org.uk

 

Protect

Mae Protect (yr enw newydd ar Public Concern at Work) yn elusen annibynnol ‘chwythu'r chwiban’. Ei nod yw amddiffyn cymdeithas trwy annog pobl i chwythu'r chwiban ynghylch camweddau difrifol yn y gweithle.

Llinell Gymorth: 020 3117 2520  Gwefan: www.pcaw.org.uk

 

Samariaid

Mae gwasanaeth y Samariaid yn darparu cefnogaeth emosiynol i bobl sy'n profi teimladau o drallod neu anobaith, gan gynnwys rhai a allai arwain at hunanladdiad.

Llinell Gymorth Gyfrinachol y Samariaid: 116 123

 

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.