Cymorth PACT i Fugeiliaid Stryd Wrecsam

Mae nawdd PACT wedi'i roi i Fugeiliaid Stryd Wrecsam i gynorthwyo'u gwaith yn economi nos Wrecsam.

Dechreuodd Bugeiliaid Stryd Wrecsam yn 2006 gyda nod o chwarae rhan weithredol mewn creu strydoedd diogelach i'r gymuned. Ar hyn o bryd mae 35 o wirfoddolwyr sy'n gweithio gyda phartneriaid sifil a chymunedol eraill yn Wrecsam. Mae'r rhain yn cynnwys Heddlu Gogledd Cymru, y Groes Goch a'r Tîm Diogel Nos, wedi'u cydlynu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Mae presenoldeb gweledol Bugeiliaid Stryd Wrecsam, ynghyd â'u partneriaid yn ystod cyfnodau prysur yn y nos ac mewn digwyddiadau graddfa fawr wedi cyfrannu at ostyngiad mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol. Yn 2017, dywedodd y cyn Brif Gwnstabl Mark Polin fod ymddygiad gwrthgymdeithasol yn gostwng hyd at 65% pan mae'r Bugeiliaid Stryd ar batrôl. 

Pan ar ddyletswydd, mae'r Bugeiliaid Stryd yn ymgymryd â nifer o orchwylion fel cynorthwyo pobl fregus sydd wedi yfed gormod neu'r rhai hynny sydd wedi cael cyffuriau. Maent hefyd yn siarad ag eraill sy'n pryderu neu angen cymorth. Mae Bugeiliaid Stryd hefyd yn codi poteli, caniau a gwydrau gwag neu unrhyw beth arall a ellid ei ddefnyddio i achosi niwed. Maent yn rhannu fflip-fflops i ferched sydd wedi tynnu eu sodlau uchel ac sy'n cerdded yn droednoeth drwy'r dref. Mae'r sbectrwm cymorth eang hwn yn lleihau'r galw ar yr heddlu ac yn caniatáu iddynt ymateb yn gyflym i fwy o ddigwyddiadau difrifol.

Fugeiliaid Stryd Wrecsam

Mae nawdd PACT wedi'i ddefnyddio i brynu radios, lifrai newydd, fflip-fflops. Gwnaiff rhan o'r cyfraniad fynd tuag at nawdd am y swyddfa a swyddogaethau cydlynu.

Dywedodd Dave Evans, Rheolwr Prosiect PACT: "Roedd Lloyd FitzHugh, fy nghyd ymddiriedolwr, a minnau yn falch o allu cyflwyno ein siec am £2,000 i gydlynydd Bugeiliaid Stryd Wrecsam sef Laurie Searle a'i gydweithiwr Dave Picken. Rydym yn gwybod y bydd y Bugeiliaid Stryd yn rhoi'r nawdd hwn i ddefnydd da iawn a gweithio gyda Heddlu Gogledd Cymru a phartneriaid eraill i barhau i wneud economi nos Wrecsam yn amgylchfyd diogelach."

Dywedodd Prif Arolygydd Mark Williams: "Mae Bugeiliaid Stryd Wrecsam yn ased gwerthfawr i economi nos Wrecsam. Maent yn bresenoldeb gweledol a chalonogol yn y dref mewn cyfnodau allweddol. Maent yn cynnig gwasanaeth sy'n gostwng bregusrwydd a galw ar adnoddau sector cyhoeddus eraill yn sylweddol.

Elusen diogelwch cymunedol yw Ymddiriedolaeth Heddlu Gogledd Cymru a'r Gymuned sy'n cefnogi prosiectau sy'n cael eu harwain gan y gymuned i hyrwyddo Gogledd Cymru diogelach. Bellach mae'r ymddiriedolaeth yn dathlu ei 20fed pen blwydd ac yn parhau i gefnogi plismona a blaenoriaethau diogelwch cymunedol er mwyn ceisio cael canlyniadau cadarnhaol i bawb.

Mae eich tîm plismona lleol ar  Twitter a Facebook.  Pam ddim eu dilyn nhw er mwyn cael y newyddion diweddaraf o’ch ardal?