Mae eich cymuned eich angen chi!

Rydym ar hyn o bryd yn recriwtio Swyddogion Cefnogi Cymuned yr Heddlu i dderbyn swyddi yn Rhanbarth y Dwyrain o'r Heddlu yn siroedd Wrecsam a'r Fflint. Mae'r rôl gynorthwyol hanfodol hon yn cynnig gyrfa werth chweil a heriol i unrhyw un sydd gan y sgiliau, ymroddiad a chymhelliant i wasanaethu ac amddiffyn y cymunedau yr ydym yn byw ynddynt.

Mae dau SCCH hirhoedlog, James Yoxhall a Robina Ahmed, yn disgrifio'r hyn y mae'r swydd yn ei olygu a pham eu bod yn ymfalchïo o roi eu lifrai i gadw strydoedd Wrecsam yn ddiogel.

Ymunodd James, sy'n gweithio yn ward Offa o'r dref, yn 2013. Er ei fod yn cytuno gyda'r rheswm poblogaidd i unrhyw un ymuno â'r gwasanaethau brys sef "rhoi rhywbeth yn ôl i'r gymuned, a gwneud gwahaniaeth", mae'n cyfaddef fod ganddo hefyd resymau symlach. Dywed: "Roeddwn yn ei gweld yn swydd dda sy'n talu'n dda ac a wnaiff roi cipolwg i mi o waith yr heddlu."

Mae ardal James, sy'n cynnwys Hightown, Hermitage, Brynffynnon ac Erddig yn gartref i bron 10,000 o bobl gyda mwy na 4,000 o gartrefi.

Dywedodd: "Sector Offa yw'r ardal ddaearyddol fwyaf o sectorau Wrecsam ac mae'n gyfrifol am lwyth gwaith eang ac amrywiol. Gallaf gerdded oddeutu saith milltir y diwrnod ar batrolau ym mhob tywydd gan ymateb i ymddygiad gwrthgymdeithasol wrth ddarparu presenoldeb amlwg a chalonogol yn y gymuned.

"Rydym yn wynebu ystod eang o heriau; o bobl sydd ond yn enllibio, i ymdrin â phobl sy'n byw bywydau di-drefn a'u bod yn y lle isaf yn eu bywyd. Mae angen i SCCH allu gwrando a chynghori – cyfrifoldeb difrifol, ond yn un gwerth chweil.

"Un o'r atgofion mwyaf boddhaus o'm gwaith hyd yma yw gweld plentyn bregus a heriol yn gadael grŵp, gwneud yn eithaf da mewn addysg a dal eu gafael ar swydd dda.

"Nid yw'r grŵp yr oedd yr unigolyn yn gysylltiedig â nhw ddim wedi gwneud cystal. Mae rhai yn y carchar tra mae eraill yn parhau i wneud llawer o ddim.

"Rwyf wedi cael sawl sgwrs gyda'r unigolyn hwn. Mae bob amser yn dangos parch. Mae'n rhaid bod rhywbeth wedi digwydd un diwrnod. Pan welais o wedyn nid oedd yn gysylltiedig â'r grŵp. Roedd ei agwedd wedi newid yn gyfan gwbl. Dw i ddim a oedd gen i unrhyw beth i'w wneud â hynny, ond rwy'n dal i siarad ag ef rŵan ac rwyf mor falch fod ei fywyd yn fwy cadarnhaol bellach."

Gall bod yn SCCH yn patrolio'r strydoedd gychwyn amrywiol ymatebion felly bydd angen i chi ei chymryd hi fel y daw hi: "Mae'r rhai mân yn hoffi codi llaw arnoch. Mae rhai yn eu harddegau yn hoffi brolio i'w ffrindiau gyda rhywfaint o ryfyg, neu weiddi enllib a gobeithio y down ar eu holau. Eto, mae oedolion hynach yn tueddu i'ch parchu."

Gair o gyngor gan James; "Os ydych wedi mynd mor bell â hyn ac yn ystyried dod yn SCCH - rhowch gynnig arni. Gwnewch wynebu herio a bydd bob diwrnod yn wahanol, ond gall fod yr yrfa y byddwch yn aros ynddi neu'n un wnaiff roi cipolwg gwerthfawr i chi i yrfaoedd eraill gyda Heddlu Gogledd Cymru."

Mae Robina Ahmed yn un o SCCH mwyaf profiadol Heddlu Gogledd Cymru ac un o'r rhai cyntaf yn Rhanbarth y Dwyrain gyda thros 14 mlynedd o wasanaeth. Yn gweithio ar hyn o bryd yn yr adran diogelwch cymunedol, mae wedi gofalu am Queensway, Offa, a Wrecsam wledig.

Dywedodd: "Mae'r swydd wedi datblygu llawer iawn dros y blynyddoedd ac eto nid oes yr un diwrnod yr un fath. Gall fod camsyniadau sy'n rhwystredig i mi. Mae rhai pobl yn dal i feddwl ein bod yn wirfoddolwyr sydd ddim â'r grym i wneud dim. Nid yw'n wir. Cawn ein talu i wneud gwaith proffesiynol. Mae ein rôl ag effaith gwirioneddol ar fywydau pobl ar gydlyniad cymunedol.

"Yn ystod fy ngwasanaeth rwyf wedi gallu gwneud newidiadau mawr drwy ddatrys problemau a dod â'r problemau hynny, a datrysiadau, i sylw rai uwch na chi a gwneuthurwyr penderfyniadau. Yn fy mhrofiad i mae'r cyhoedd yn sylweddol yr hyn ydym yn gallu ei wneud drostynt.

"Fel llygaid a chlustiau'r heddlu allan yn y gymuned, rydym yn gallu darparu cudd-wybodaeth defnyddiol i'n cydweithwyr yn yr heddlu i gynorthwyo i ymdrin â throseddau a diogelu pobl.

"Mae'n rôl hynod amrywiol. Ymdrin yn uniongyrchol gyda'r cyhoedd i gynorthwyo i ddatrys ymddygiad gwrthgymdeithasol un funud, i weithio ochr yn ochr â swyddogion heddlu gan eu cynorthwyo gyda gwarchod man a lle trosedd neu ymholiadau o ddrws i ddrws.

"Buaswn yn annog unrhyw un i ymuno â Heddlu Gogledd Cymru fel SCCH. Mae gennym yr amser i ymdrin â'r cyhoedd, i "gael ein camau" a chadw'n heini wrth fwynhau'r awyr agored mawr gan wneud gwaith gwerth chweil."