Newyddion ac Apeliadau

Uned Plismona’r Ffyrdd a Thraffig Cymru yn hybu cydweithio

Bydd gwaith ar y cyd rhwng Heddlu Gogledd Cymru a Thraffig Cymru er mwyn helpu gwella diogelwch ar y ffyrdd yn parhau'r penwythnos yma, sef y penwythnos cyntaf ers i’r canllawiau teithio newid, yma yng Nghymru.

Dychwelyd i fynyddoedd a bryniau Cymru

Mae cerddwyr a dringwyr sy’n ystyried mentro allan i fynyddoedd a bryniau gogledd Cymru yn cael eu hannog i aros yn ddiogel.

Mynd i'r afael â Cham-drin Domestig

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn cyflwyno pecyn hyfforddiant Trais Domestig ac addysg ar gyfer cyflogwyr yn y diwydiant trin gwallt a harddwch yn ardal Wrecsam.

Dyn yn cael dedfryd wedi'i gohirio am yrru ar gyffuriau

Mae dyn 21 oed a arestiwyd ar ôl methu prawf cyffuriau ar ochr y ffordd ym mis Chwefror wedi cael ei ddedfrydu.

Caethwasiaeth Fodern yn parhau'n flaenoriaeth

Er y pandemig parhaus, mae Heddlu Gogledd Cymru yn atgoffa'r cyhoedd fod caethwasiaeth fodern yn parhau'n un o'n blaenoriaethau.

Nifer o arestiadau yfed a gyrru a gyrru ar gyffuriau dros y penwythnos

Cafodd dyn ei ddal yn gyrru yn gyflym heb oleuadau ar Ffordd Kingsland, Caergybi yn ystod oriau mân y bore hefyd dros y cyfyngiad yfed ar gyfer gyrru, ac o ganlyniad bydd yn ymddangos yn y llys cyn bo hir.

Apêl ar ôl gwrthdrawiad difrifol yng Ngwynedd

Rydym yn apelio am wybodaeth ar ôl i ddyn ddioddef anafiadau sy'n fygythiad i’w fywyd mewn gwrthdrawiad oedd yn cynnwys cerbyd oddi ar y ffordd y prynhawn yma (5 Gorffennaf)

#OpVenetic

93 wedi'u harestio, £3,600,000 o arian parod a 79kg o gyffuriau wedi'u hatafaelu yng Ngogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr yn y weithred gorfodi cyfraith fwyaf erioed yn y DU