Amrywiaeth yn HGC

Rydym yn #untîm

Rydym o’r farn bod pobl yn perfformio’n well os allan’ nhw fod yn nhw’u hunain yn y gwaith.

Ein nod yw sicrhau bod ein holl weithwyr yn teimlo’n gyfforddus yn y gweithle,  waeth beth yw eu hanabledd, ethnigrwydd, rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol.

Strwythurau cymorth mewnol

Cymdeithas Merched Heddlu Gogledd Cymru

Sefydlwyd Cymdeithas Merched Heddlu Gogledd Cymru yn 2003 gyda’r nod o helpu merched o fewn Heddlu Gogledd Cymru i gyflawni’u potensial.

Mae’r Gymdeithas yn cynorthwyo merched mewn nifer o ffyrdd gwahanol.  Darperir nosweithiau rhwydweithio, diwrnodau datblygiad proffesiynol, gweithdai, cyrsiau hyfforddi a datblygu, a llawer mwy.  Mae hefyd yn darparu cyfleoedd gwerthfawr i gwrdd â merched o ardaloedd a lefelau eraill o fewn Heddlu Gogledd Cymru, all gynnig cefnogaeth a chyngor.

Enfys – Rhwydwaith Cymorth LGBT

Nod Enfys yw annog Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol (LGBT) i gyflawni hyd eithaf eu potensial, ar lefel broffesiynol a phersonol.

Mae’r rhwydwaith yn helpu i godi ymwybyddiaeth o amryw o faterion sy’n ymwneud yn benodol â chyfeiriadedd rhywiol a phobl drawsrywiol, yn ogystal â darparu cyfle i ddatblygu cysylltiadau proffesiynol a chymdeithasol yn y gweithle.  Mae hefyd yn cefnogi datblygiad gyrfa, gan alluogi staff LGBT i gymryd mwy o ran yn y penderfyniadau a wneir gan Heddlu Gogledd Cymru, gan arwain at newidiadau o fewn y sefydliad.

Cymdeithas Heddweision Duon ac Asiaidd yr Heddlu

Mae Cymdeithas Heddweision Duon ac Asiaidd (BAPA) Heddlu Gogledd Cymru’n rhwydwaith sy’n cefnogi Heddweision, SCHH, Staff Heddlu, Swyddogion Gwirfoddol a Gwirfoddolwyr lleiafrifoedd ethnig, a hynny ar bob lefel ar draws Heddlu Gogledd Cymru.

Mae gan y gymdeithas nifer o amcanion, o wella amgylchedd gwaith gweithwyr Duon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig o fewn Heddlu Gogledd Cymru, i gynorthwyo’r Heddlu i gyflenwi gwasanaethau ar gyfer holl garfanau’r gymuned.  Mae’n gweithio’n galed i sicrhau bod yr holl staff sydd o gefndir lleiafrif ethnig yn cael eu cynrychioli a’u clywed yn ein gweithle. 

Rhwydwaith Cymorth Anabledd

Mae’r Rhwydwaith Cymorth Anabledd yn bodoli ar gyfer holl weithwyr a gwirfoddolwyr Heddlu Gogledd Cymru sy’n cael eu heffeithio gan anabledd.  Mae’r rhwydwaith yn darparu cymorth anffurfiol ar gyfer pobl sydd un ai’n anabl eu hunain, neu’n gofalu am berson gydag anabledd, yn ogystal â gweithio’n ddiwyd o fewn yr Heddlu i godi ymwybyddiaeth o ystyriaethau a phryderon sy’n gysylltiedig ag anabledd, a chynrychioli’r materion hyn o fewn grwpiau strategol allweddol.

Strwythurau cymorth cenedlaethol yr heddlu

Yn ogystal â rhwydweithiau penodol Heddlu Gogledd Cymru, mae yna nifer o rwydweithiau cenedlaethol sy’n darparu cymorth i heddweision a staff ar bob lefel:

Rydym yn gweithio’n agos â chynrychiolwyr y rhwydweithiau hyn i wneud yn siŵr bod Heddlu Gogledd Cymru’n lle positif a chefnogol i weithio.

Cydnabyddiaeth allanol

Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall Cymru

Fel Hyrwyddwr Amrywiaeth, rydym wedi ymrwymo i greu gweithle lle gall staff LGBT gyflawni’u potensial yn llawn.  Gwyddom na all pobl ragori os nad ydyn nhw’n rhydd i fod yn nhw’u hunain, ac rydym yn gweithio gyda Stonewell er mwyn darparu’r amgylchedd gorau posib i bawb.  I gael mwy o wybodaeth am y cynllun, ewch i wefan Stonewall

Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd

Rydym wedi’n cydnabod fel  Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd.  Mae hynny’n golygu ein bod yn anelu at recriwtio a chadw pobl anabl a phobl gyda chyflyrau iechyd, am eu sgiliau a’u talent.  Rydym wedi ymrwymo i’r egwyddorion canlynol:

  1. Mynd ati’n fwriadol i ddenu a recriwtio pobl anabl
  2. Darparu proses recriwtio gwbl gynhwysol a hygyrch
  3. Cynnig cyfweliad i bobl anabl sy’n bodloni’r meini prawf gofynnol ar gyfer swydd (neu os na mai cyfweliad yw cam cyntaf ein proses asesu, byddwn yn rhoi’r person anabl trwy gam cyntaf y broses, os ydyn nhw’n bodloni’r meini prawf gofynnol ar gyfer y swydd)
  4. Hyblygrwydd wrth asesu pobl fel bod ymgeiswyr anabl yn cael y cyfle gorau i ddangos eu bod yn gallu gwneud y swydd
  5. Mynd ati’n fwriadol i gynnig a gwneud addasiadau rhesymol yn ôl y gofyn
  6. Annog ein cyflenwyr a’n cwmnïau partner i fod yn Hyderus o ran Anabledd
  7. Sicrhau bod gan ein gweithwyr ymwybyddiaeth briodol o gydraddoldeb anabledd.

Gallwch nodi ar eich ffurflenni cais a oes angen unrhyw gymorth neu addasiadau arnoch i’ch galluogi i wneud y gwaith, neu i’ch cynorthwyo gyda’ch cais.  Rydym am sicrhau, hyd y bo modd, ein bod yn cael gwared ag unrhyw rwystrau all eich atal rhag gwneud cais.

Os byddwch chi’n ymuno â ni gydag anabledd neu gyflwr meddygol, ein nod yw eich cynorthwyo i gyflawni’ch rôl yn effeithiol.  Lle bo modd, byddwn yn trefnu addasiadau rhesymol er mwyn ichi allu gwneud hynny.

Ein Hymrwymiad i Amrywiaeth

Pa bynnag rôl rydych am ymgeisio amdani, rydym yn addo darparu cyfleoedd cyfartal.  Os allwch chi’n helpu ni i greu Gogledd Cymru mwy diogel, yna byddwn yn croesawu’ch cais – waeth beth yw eich oed, credoau, anabledd, ethnigrwydd, rhyw, hil neu gyfeiriadedd rhywiol.