Pam dewis bod yn Swyddog Heddlu?

 

 

Dydyn ni ddim yn derbyn ceisiadau ar gyfer unrhyw rolau swyddog heddlu newydd ar hyn o bryd.

ond cofrestrwch eich diddordeb fan hyn a rhown wybod i chi pan fydd y cyfle nesaf i ymgeisio’n cychwyn.

-

A allwch weld eich hun yn gwasanaethu eich cymuned? A allech chi gynorthwyo’r rhai hynny sydd fwyaf bregus o fewn ein cymunedau, neu weithio i dawelu meddwl unigolion neu gymunedau drwy sefyllfaoedd heriol neu anodd?

Efallai mai dyma’r unig swydd rydych wedi bod eisiau’i gwneud ers yn blentyn. Efallai eich bod yn dod o deulu anrhydeddus o swyddogion heddlu. Neu efallai nad yw’n ddim mwy na’ch bod eisiau dysgu mwy am blismona. Beth bynnag yw’r rheswm, rydym yn falch eich bod yma.

Mae plismona’n un o’r swyddi mwyaf amrywiol sydd ar gael. Ydi, mae’n golygu gwaith papur, ond mae hefyd yn golygu teimlo’r cyffro o ymateb i alwad 999, heb wybod beth all ddigwydd nesaf. Mae’n gyfle i gydweithio’n glos fel aelod o dîm i ddelio â digwyddiad mawr, heb sôn am y boddhad o wneud i drigolion eich rhawd gymunedol deimlo’n fwy diogel.

Mae swyddogion heddlu yn cael y cyfle i achub bywydau pobl

Does dim llawer o swyddi lle ceir cyfle bob dydd i achub bywyd rhywun. Mi all fod mor ddramatig â rhoi triniaeth CPR brys i rywun, neu mi all fod yn weithred arferol sy’n atal datblygiad cadwyn o ddigwyddiadau. Bob tro y byddwch chi’n atal pobl rhag cwffio, yn dosbarthu tocyn goryrru, neu’n mynychu digwyddiad domestig, mi allech chi fod yn atal digwyddiad all arwain at farwolaeth yn y pen draw. 

Mae swyddogion heddlu yn cael y cyfle i newid bywydau pobl

Mi fydd yn rhaid ichi ddelio â phobl sydd wedi gwneud penderfyniadau gwael a phethau ofnadwy. Ond mi fyddwch chi mewn sefyllfa unigryw i’w helpu nhw i weld eu camgymeriadau. Efallai na fyddwch chi’n sylweddoli  ar y pryd, ond gall y ffordd rydych chi’n trin pobl eu harwain i wneud gwell dewisiadau yn y dyfodol.

Mae swyddogion heddlu yn helpu ac yn amddiffyn pobl

Mi fyddwch chi’n cynnal y gyfraith ac yn helpu i ddwyn troseddwyr o flaen eu gwell, ond nid delio â throseddau’n unig yw plismona. Mi fyddwch chi hefyd yn helpu dioddefwyr i symud ymlaen gyda’u bywydau. Mi fyddwch chi’n helpu i ddod o hyd i bobl agored i niwed sydd wedi mynd ar goll. Mi allech chi fod ymhlith y cyntaf i gyrraedd argyfwng, megis llifogydd neu ymosodiad terfysgol. Mi fydd popeth a wnewch chi’n gwneud bywyd ychydig yn fwy diogel i bobl Gogledd Cymru.

Bob un dydd mae ein swyddogion heddlu yn dod i’r gwaith yn barod i wynebu unrhyw beth. Gall fod yn anodd. Gall fod yn straen. Ond gall y gwaith hefyd roi boddhad sy’n wahanol i unrhyw swydd arall.

Felly…a allech chi fod yn heddwas?

Mae nifer fawr o ffyrdd i ddod yn swyddog heddlu – ffeindiwch allan am y gwahanol ffyrdd o ymuno.

"Nid swydd yw hi, mae’n ffordd o fyw. Ni allwch beidio â bod yn swyddog heddlu pan fyddwch wedi tynnu eich iwnifform. I mi, mae’r agweddau positif yn rhagori ar y rhai negyddol ac rwy’n hoffi bod yn swyddog heddlu."

Rhingyll Alison Sharp

Ydw i’r math iawn o berson?

Mae angen y math iawn o bobl arnom ni i gadw Gogledd Cymru’n ddiogel, felly mae angen i’n heddweision ni feddu ar y chwe rhinwedd arweinyddiaeth allweddol, sef:

Gwasanaethu’r cyhoedd

Diben popeth a wnawn ni yw gwneud Gogledd Cymru’n fwy diogel i aelodau’r cyhoedd. Os nad ydych chi’n fodlon canolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw, ac ystyried y ffordd orau o wneud hynny, yna nid yw’r gwaith hwn ar eich cyfer chi.

Bod yn agored i newid

“Newid yw’r unig beth cyson mewn bywyd.” Nid perl o ddoethineb ar hap gan yr hen Roegiaid, ond un o ffeithiau bywyd yn Heddlu Gogledd Cymru. Mae cyfreithiau’n newid. Mae ein sefydliad yn newid. Fel gweithwyr, rhaid inni ymateb yn bositif ac yn hyblyg, gan feddwl am ffyrdd o weithio’n fwy effeithlon a chost-effeithiol.

Gwneud penderfyniadau

Fel heddwas, mi fyddwch chi’n gwneud penderfyniadau bob un diwrnod. O benderfynu  sut i ddelio â’r person ifanc a ddaliwyd yn dwyn o siop am y tro cyntaf, i benderfynu  pa un o’r lladron sy’n ffoi y dylech redeg ar ei ôl, mi fydd pob penderfyniad a wnewch chi’n effeithio ar fywydau pobl. Felly mae’n hanfodol bod y gallu gennych i fod yn ddiduedd, yn broffesiynol ac yn hyderus.

Agwedd broffesiynol

Mae popeth amdanom ni’n bwysig. Beth wnawn ni, beth ddywedwn ni, sut olwg sydd arnom ni. Mi fydd angen ichi weithredu mewn ffordd onest a chywir ac yn unol â gwerthoedd a Chod Moesegol yr Heddlu. Os nad oes gennych chi etheg gwaith cryf neu falchder yn eich gwaith, yna mae’n bosib nad yw’r rôl hon ar eich cyfer chi.

Cyflenwi gwasanaeth

Rhaid inni fod yn drefnus er mwyn darparu gwasanaeth effeithiol ar gyfer pobl Gogledd Cymru. Mi fydd angen sgiliau cyfathrebu da arnoch, a’r gallu i weithio’n systematig er mwyn cynllunio a threfnu’ch gwaith yn effeithiol.

Gweithio gydag eraill

Fel heddwas, mi fyddwch chi’n gweithio gyda llawer o bobl - oddi mewn ac oddi allan i’r Heddlu. Mi fyddwch chi’n rhan o rota benodol, ond hefyd yn rhan o dîm daearyddol mwy, sydd yn ei dro’n rhan o’n hadran Gwasanaethau Plismona Lleol. Mi fyddwch chi’n rhyngweithio ag adrannau megis y ddalfa, gwaith fforensig, a meysydd arbenigol eraill, yn ogystal â’n cydweithwyr o fewn y gwasanaethau tân ac iechyd. Ac wrth gwrs, mi fyddwch chi ar grwydr yn cwrdd â’r cyhoedd yn ddyddiol. Mae’n hanfodol felly eich bod yn gallu cydweithredu, a thrin pobl gyda pharch ac urddas, beth bynnag yw eu hamgylchiadau.

Mae’n wir y bydd llawer o’ch gwaith yn golygu ymateb i sefyllfaoedd – mi fyddwch chi’n patrolio’r strydoedd, yn atal pobl rhag cwffio, yn ymchwilio i droseddau, a hyd yn oed yn erlid pobl o dro i dro. Ond nid yw’r mwyafrif o bobl yn sylweddoli faint o amser a dreulir yn ceisio atal problemau. Mae plismona cymunedol yn canolbwyntio ar helpu pobl i gadw allan o’r system cyfiawnder troseddol, yn hytrach na’u gosod yn y system.

Ydych chi’n un da am ddatrys problemau? Ydych chi am wneud gwahaniaeth yn eich cymuned? Os ydych chi’n hoffi amrywiaeth a her, beth am wneud cais i ymuno â Thîm Heddlu Gogledd Cymru?

Beth i’w ddisgwyl

Dysgwch am fywyd fel swyddog yr heddlu – sut beth yw bod yn swyddog ar brawf a sut y gallai eich gyrfa ddatblygu.

Gwybod mwy

Sut mae gwneud cais

Edrychwch os ydych yn gymwys i wneud cais a dysgu popeth am y broses o ymgeisio.

Dysgwch fwy