Meddwl ymgeisio? Yr hyn rydych angen ei wybod

Nid ydym yn recriwtio Swyddogion yr Heddlu ar hyn o bryd

Dydyn ni ddim yn derbyn ceisiadau ar gyfer unrhyw rolau swyddog heddlu newydd ar hyn o bryd, ond cofrestrwch eich diddordeb fan hyn a rhown wybod i chi pan fydd y cyfle nesaf i ymgeisio’n cychwyn.

A oes gennych y cymwysterau?

I wneud cais i fod yn swyddog heddlu rhaid i chi fod ag o leiaf un cymhwyster Lefel 3 (er enghraifft, NVQ Lefel 3) ac wedi pasio o leiaf.

Os nad oes gennych y cymhwyster hwn, ond eich bod yn teimlo bod eich profiad yn cyfateb i’r uchod, mae cyfle i chi gymryd prawf yn ystod y broses wneud cais a fydd yn asesu eich addasrwydd.

Mae’n rhaid bod gennych y cymhwyster pan fyddwch yn cyflwyno eich cais.

Ni allwn dderbyn ‘graddau disgwyliedig’ gan y bydd rhaid i chi gyflwyno copïau o’ch tystysgrifau fel rhan o’ch cais.

A ydych chi yn gymwys?

Mae gofynion cymhwysol yr heddlu yn rhai manwl iawn.

Ar ôl cofrestru eich manylion yn y system e-recriwtio ceir rhai cwestiynau i benderfynu os ydych yn gymwys i wneud cais. Byddant yn cynnwys y pynciau canlynol...

Oed

Rhaid i chi fod yn 18 neu drosodd pan fyddwch yn cyflwyno eich cais.

Cenedligrwydd

Rhaid i chi fod yn ddinesydd Prydeinig, yn ddinesydd o’r Gymuned Ewropeaidd/Ardal Economaidd Ewropeaidd, dinesydd o’r Gymanwlad neu wladolyn tramor heb gyfyngiadau ar eich arhosiad yn y DU.

Preswyliad

Rhaid i chi fod wedi byw yn y DU am gyfnod o dair blynedd cyn cyflwyno eich cais. Ni allwch fod yn absennol o’r DU am fwy na chwe mis yn ystod y cyfnod hwn.

Os ydych wedi bod yn gwasanaethu gyda’r Lluoedd Arfog Prydain neu Lywodraeth y DU, fe’ch ystyrir yn breswyliwr yn y DU.

Statws Ariannol

Nid ydym yn gallu eich ystyried os oes gennych ddyfarniadau Llys Sirol heb eu talu, neu Gytundeb Gwirfoddol Unigol (IVA) neu wedi eich cofrestru’n fethdalwr o fewn y tair blynedd diwethaf.

Euogfarnau neu rybuddion

Yn ddelfrydol ni ddylech fod â chofnod troseddol. Os oes gennych euogfarn fel oedolyn neu berson ifanc, mae’n annhebygol y byddwch yn addas, er mae’n bosib na fydd mân droseddau a rhybuddion yn eich eithrio.

Ni fyddwch yn gymwys i wneud cais os fyddwch wedi: 

  • derbyn rhybudd ffurfiol yn y pum mlynedd diwethaf, neu os ydych wedi cyflawni trosedd dreisiol neu droseddau yn erbyn y drefn gyhoeddus
  • cael eich dedfrydu i gyfnod yn y carchar
  • cael eich gwahardd rhag gyrru yn y deng mlynedd diwethaf neu wedi cyflawni mwy na thri throsedd foduro yn y pum mlynedd diwethaf (troseddau ar ddyddiadau gwahanol)

Aelodaeth o’r British National Party (BNP) neu sefydliad tebyg

Os ydych yn aelod o’r BNP neu sefydliad tebyg – neu wedi bod yn aelod – nid ydych yn gymwys i wneud cais.

Tatŵs

Mae rhai tatŵs yn dderbyniol, ond ni ddylent fod yn amlwg, yn orliwgar, yn sarhaus nac yn tanseilio eich urddas a’ch awdurdod yn eich swydd. 

Bydd rhaid i chi anfon lluniau o’ch tatŵs pan fyddwch yn gwneud cais er mwyn i ni gael penderfynu os ydynt yn dderbyniol ai peidio.  

Dyma’r math o datŵs a allai gael eu hystyried yn brofoclyd, yn sarhaus, yn anfoesgar, anweddus, yn dreisgar neu’n fygythiol: 

  • Arfau a drylliau tanio
  • Ystumiau anweddus
  • Cyrff noeth neu rannau o’r corff a fyddai fel arfer wedi eu cuddio
  • Ffigurau o gasineb a thrais neu gymeriadau adnabyddus ym maes trosedd fel y brodyr Kray
  • Lluniau yn ymwneud â marwolaeth yn cynnwys penglogau o unrhyw fath
  • Symbolau o sefydliadau eithafol fel y BNP, Klu Klux Klan, y blaid Natsiaidd ayb
  • Unrhyw datŵ sy’n bychanu cred neu grefydd benodol

Nodwch nad yw’r rhestr hon yn gyflawn. Dim ond dangos yr hyn y mae’r mwyafrif mewn cymdeithas yn meddwl sy’n annerbyniol i weld ar berson sy’n cynrychioli Heddlu Gogledd Cymru y mae’r rhestr hon.

Ceisiadau blaenorol

Os ydych wedi gwneud cais i heddlu arall neu wedi gwneud cais ar gyfer y rôl hon o fewn y chwe mis diwethaf, nid ydych yn gymwys i wneud cais.

Ni allwch wneud cais i fwy nag un heddlu ar yr un pryd. Os ydy eich cais arall yn aflwyddiannus, gallwch geisio ymuno â ni wedi i’r chwe mis fynd heibio.

Y Broses Ymgeisio

Rydym angen bod yn sicr ein bod ni yn recriwtio pobl o’r radd flaenaf, felly mae ein proses ymgeisio yn cynnwys sawl cam heriol.

Hyd yn oed pe byddech yn llwyddo i gyflawni nhw i gyd nid yw hyn yn gwarantu y byddwch yn cael cynnig swydd gennym. Mae’n rhaid i ni gael cydbwysedd rhwng gofynion gweithredol yr Heddlu a nifer y swyddi gwag.

Os ydych yn ateb y meini prawf ac am wneud cais, darllenwch drwy’r wybodaeth isod am fwy o fanylion am y camau y dylech eu cymryd.