Swyddogion sy’n Trosglwyddo

Meddwl am Drosglwyddo?

Proses Dyrchafiad o Arolygydd i Brif Arolygydd

Rydym ar hyn o bryd yn annog Arolygyddion o heddluoedd eraill i ymgeisio am ddyrchafiad i fod yn Brif Arolygydd.

Bydd ceisiadau’n cau am hanner nos 7 Mehefin 2020.

Os ydych yn llwyddiannus drwy’r broses dethol papurau, gofynnir i chi gwblhau dau adroddiad seicometreg yn edrych ar eich arweinyddiaeth a’ch cudd-wybodaeth emosiynol. Ni ddefnyddir hyn ar gyfer sgorio neu wneud penderfyniadau. 

Bydd cyfweliadau’n digwydd rhwng 1 a 9 Gorffennaf 2020.

Os ydych yn Arolygydd sydd â diddordeb mewn trosglwyddo i Ogledd Cymru fel Prif Arolygydd, e-bostiwch SSF.Recruitment@nthwales.pnn.police.uk er mwyn mynegi eich diddordeb. Gwnawn yna roi’r ddogfennaeth berthnasol i chi ei chwblhau. 

Byddwch yn ymwybodol os nad oeddech yn llwyddiannus drwy’r broses ddyrchafiadau, mae’n annhebygol y byddem yn eich derbyn fel Arolygydd wedi trosglwyddo.

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn awyddus i recriwtio'r Trosglwyddedigion canlynol:

  • Swyddogion Heddlu o unrhyw reng o Heddluoedd eraill y Swyddfa Gartref. Ymgeisiwch isod.  

Pam trosglwyddo i Ogledd Cymru?

Yn ogystal ag ymuno â sefydliad deinamig a blaengar bydd yn gyfle i chi weithio mewn ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol.  Gyda chymysgedd o gymunedau gwledig a dinesig byddwch yn wynebu amrywiaeth eang o wahanol heriau o ddydd i ddydd. 

Mae Gogledd Cymru yn un o’r mannau mwyaf diogel i fyw yn y Deyrnas Unedig. Rydym yn gwasanaethu 676,000 o bobl mewn ardal sy’n ymestyn dros 6,300 cilomedr sgwâr.  Fel sefydliad o safon uchel mae Heddlu Gogledd Cymru yn mynd ati’n barhaus i wella’r gwasanaeth a ddarperir i’n cymunedau amrywiol.

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn ardal sy’n amrywiol o ran diwylliant ac er mwyn sicrhau bod ein gwasanaeth yn cynrychioli’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu fe wahoddir ceisiadau gan yr holl grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli.

Yn ychwanegol at y profion recriwtio arferol – cyfweliad, ffitrwydd, meddygol, diogelwch ac ati ac yn unol â Chynllun Iaith Gymraeg yr Heddlu, bydd yr holl benodiadau yn amodol ar allu arddangos sgiliau iaith Gymraeg Sylfaenol a chyrraedd gallu lefel 2.

Ystyr hyn yw gallu deall hanfod sgwrs yn Gymraeg, gallu cyfleu gwybodaeth sylfaenol a rhoi cyfarwyddiadau yn Gymraeg. Er mwyn eich cefnogi chi i wneud hyn mae'r Heddlu wedi cynhyrchu pecyn hunan ddysgu sydd ar gael drwy fynd i Adran Adnoddau Dysgu Iaith Gymraeg.

Rydym yn cydnabod, er bod amrywiaeth ein staff yn gwella, nad ydym yn gwbl gynrychioliadol eto ac rydym yn ceisio mynd i'r afael â'r anghydbwysedd hwn drwy roi cefnogaeth Gweithredu Cadarnhaol.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth ewch at ein tudalen Gweithredu Cadarnhaol neu fel arall cysylltwch â'r tîm gweithredu cadarnhaol yn PositiveAction@nthwales.pnn.police.uk

Cwestiynau a Ofynnir Amlaf