Beth i’w ddisgwyl

Bywyd cwnstabl ar brawf

Bydd eich dwy flynedd gyntaf fel cwnstabl ar brawf yn llawn profiadau newydd a heriol.  Mae llawer i’w ddysgu, ond mi fyddwn ni yno gyda chi bob cam o’r ffordd. 

Hyfforddiant

Bydd eich cyfnod hyfforddiant cychwynnol yn para am 16 wythnos ac yn ystod yr amser hwnnw byddwch yn cael eich paratoi ar gyfer y rôl.  Mae llawer o waith dysgu am ddeddfwriaeth a gweithdrefnau yn yr ystafell ddosbarth, ond mi fydd digon o gyfleoedd i ymarfer chwarae rôl, a sesiynau ymarferol i’ch helpu i ddod i ddeall popeth yn llawn.

Mae’r rhan fwyaf o recriwtiaid angen adolygu’u pynciau yn eu hamser eu hunain, gartref, yn ogystal, ond bydd eich hyfforddwyr a’ch cyd-ddysgwyr yno i’ch cefnogi.  Mi fydd yn waith caled, ond ar y diwedd mi fyddwch yn meddu ar y sgiliau hanfodol a’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i symud ymlaen.  Ac ar ben hynny - gall rhannu’r profiad hwn gyda’ch cyd-ddysgwyr arwain at sawl cyfeillgarwch cadarn a fydd yn para trwy gydol eich gyrfa yn y dyfodol.

Ar ôl 16 wythnos o waith caled, cynhelir seremoni cwblhau’r hyfforddiant, lle byddwch yn cael eich cyflwyno â thystysgrif ardystiad gan brif swyddog.  Mi fydd hon yn foment arbennig i chi a’ch cyd-ddysgwyr wrthi ichi rannu’ch llwyddiant gyda ffrindiau a theulu - profiad i’w drysori yn bendant!

Yna byddwch yn cael un wythnos o hyfforddiant Cymraeg a thair wythnos o hyfforddiant gyrru, cyn symud ymlaen i’r cam tiwtora.

Ar wahân i ddau gyfnod seibiant a bennir ymlaen llaw, ni allwch gymryd unrhyw amser i ffwrdd yn ystod y cyfnod cychwynnol hwn – hyd yn oed os ydych chi eisoes wedi trefnu a thalu am wyliau.  Dylech ystyried hyn wrth benderfynu gwneud cais.

Tiwtora

Unwaith y byddwch wedi’ch adleoli i’ch cymdogaeth newydd, byddwch yn cael eich mentora gan gwnstabl tiwtora am ddeg wythnos.

Mi fyddwch ar batrôl, yn delio â phobl a sefyllfaoedd go iawn am y tro cyntaf.  Gallech fod yn ymchwilio i gyfres o fyrgleriaethau ar un shifft, yna’n helpu i gael pobl allan o dafarn ar amser cau ar y shifft nesaf.  Mi fyddwch chi’n meithrin sgiliau megis lliniaru sefyllfaoedd anodd a chymryd datganiadau.  Ac mae un peth yn sicr - wnewch chi byth anghofio’ch arestiad cyntaf.

Ar ddiwedd y cyfnod tiwtora, mi fyddwn ni’n penderfynu a ydych chi wedi cyrraedd y safon ofynnol ac yn barod i symud ymlaen ai peidio.  Os nad ydych chi’n gwbl barod, mi fydd eich cwnstabl tiwtora’n gweithio gyda chi ar y meysydd sydd angen eu gwella rhywfaint.

Patrolio Annibynnol

Mae gweithio ar eich pen eich hun am y tro cyntaf yn brawf go iawn o bopeth rydych wedi’i ddysgu hyd yn hyn.  Mae’n gyfle ichi ymddiried yn eich greddf a rhoi eich sgiliau ar waith.  Mae’n swnio’n anodd ond mae gennym bob ffydd ynddoch!  Mae popeth sydd ei angen arnoch gennych chi, ac wrth gwrs mi fyddwch chi’n cael help a chefnogaeth gan eich cydweithwyr, sydd wedi bod trwy’r profiad eu hunain.

Naw deg wythnos ar ôl ichi ddechrau’ch hyfforddiant cychwynnol, mi fydd hi’n bryd ichi gael eich adolygiad terfynol … os basiwch chi hwn, mi fyddwch chi’n cael eich derbyn fel cwnstabl yr heddlu gan y Prif Gwnstabl mewn dwy flynedd.  Llongyfarchiadau!

Beth fydd fy nghyflog?

Bydd eich cyflog cychwynnol yn £23,586. 

Beth fydd fy oriau gwaith?

Mi fyddwch chi’n gweithio 40 awr yr wythnos ar batrwm shifft.  Mae HGC’n gweithredu nifer o wahanol batrymau sifft sydd wedi’u cynllunio i fodloni anghenion gweithredol yr Heddlu a’r gwahanol ranbarthau.

Oes angen i mi allu gyrru?

Nid yw bod a thrwydded yrru lawn pan wnewch gais, ond mae’n rhaid i chi  lwyddo i basio’r prawf a chael trwydded yrru lawn cyn y gallwn gynnig swydd i chi.

"Rwy’n hoffi’r teimlad ar ddechrau sifft nad oes gen i syniad beth sydd i ddod! Rwyf hefyd yn hoffi’r ymdeimlad o undod a pherthyn a gewch yn y swydd hon. Rydym yn deulu Plismona go iawn."

PC Jess Trew

Datblygu Gyrfa

Unwaith y byddwch wedi pasio’ch cyfnod prawf, mi fydd gennych nifer o opsiynau.

Parhau fel Cwnstabl

Gallwch barhau gyda’r rôl hon – mae hynny’n holl iawn gyda ni.  Fel y gwyddoch, ar ôl dwy flynedd, mae’n rôl mor amrywiol fel nad oes unrhyw ddau ddiwrnod yr un fath – does dim perygl y byddwch chi’n diflasu!

Ennill sgiliau ychwanegol

Mi allech chi hefyd ennill sgiliau a chymwysterau ychwanegol, gan barhau i fod yn Gwnstabl.  Mae yna gyfleoedd i ddysgu am bynciau amrywiol megis casglu tystiolaeth, cysylltu â phrotestwyr neu ddefnyddio gwn Taser, ac yna gallwch ddefnyddio’r sgiliau hynny ochr yn ochr â’ch gwaith bob dydd.  Yn dibynnu ar eich cyfuniad o sgiliau, mi allech chi ychwanegu Swyddog Cyswllt Teuluol, Cynghorwr Tactegol, Swyddog Chwiliadau neu amryw o rolau eraill i’ch cofnod proffesiynol.  

Dringo’r rhengoedd

Mi allech chi fod yn ysu i osod her i chi’ch hun trwy symud ymlaen i fod yn Rhingyll.  Os felly, mae angen ichi fynd ati i astudio.  Mae Fframwaith Dyrchafiadau Cenedlaethol yr Heddlu yn broses pedwar cam ar gyfer cwnstabliaid sydd am gael dyrchafiad, sy’n cynnwys arholiad  cyfreithiol tair awr ac asesiad sy’n seiliedig ar waith.  Os byddwch chi’n pasio bob un o’r pedwar cam, yna yn ogystal â chael dyrchafiad, gallwch ychwanegu cymhwyster proffesiynol ym maes rheolaeth yr heddlu at eich CV.

Symud i rôl arbenigol

A oes gennych chi ddiddordeb arbennig yr hoffech chi ganolbwyntio arno?  Cadwch olwg am swyddi gwag mewn unedau arbenigol fel y CID, Plismona Ffyrdd, Drylliau Tanio neu Seiberdroseddu.  Mae yna gystadlu brwd am y llefydd prin hyn, felly ystyriwch wneud cais am secondiad proffesiynol ymlaen llaw i ddysgu mwy cyn gwneud penderfyniad.