Beth yw Swyddog Gwirfoddol?

Pam dewis bod yn Swyddog Gwirfoddol?

Mae Swyddogion Gwirfoddol yn bobl arbennig iawn.

Maent yn bobl o wahanol gefndiroedd sy’n dewis treulio’u hamser rhydd yn ein helpu ni i helpu eraill.  Maent yn ein helpu i wella’r cymunedau rydym yn byw ac yn gweithio ynddynt, ac yn helpu i wireddu’n gweledigaeth o Ogledd Cymru mwy diogel.

Mi allant fod gartref yn magu teulu, mewn gwaith llawn amser, rhwng swyddi, yn astudio, neu wedi ymddeol – ond mae pob un ohonynt yn rhoi eu hamser rhydd gwerthfawr am ddim er lles y gymuned leol.

"Rwyf wrth fy modd yn gweithio yn y gymuned. Mae’n deimlad gwych gwybod eich bod yn gwneud gwahaniaeth, yn enwedig pan mae pobl yn dod a dweud wrthych pa mor ddiolchgar ydynt am y swydd rydych yn ei gwneud"

SC Dan McNulty

Pam dewis bod yn Swyddog Gwirfoddol?

I lawer o Swyddogion Gwirfoddol, mae’r boddhad o helpu’r gymuned yn ddigon o wobr ynddo’i hun.  Y teimlad hwnnw o gyrraedd adre a gwybod eich bod wedi gwneud gwahaniaeth  go iawn i fywyd rhywun heddiw.  Ac nid dyna’r unig fudd oherwydd mi fyddwch chi  …

  • Yn datblygu sgiliau newydd y gallwch eu defnyddio yn eich bywyd bob dydd
  • Yn magu hyder
  • Yn cadw’n iach ac yn heini
  • Y gweithio fel rhan o dîm clos ac yn gwneud ffrindiau newydd
  • Yn cael cyfle unigryw i ddysgu mwy am blismona – os ydych chi am fod yn heddwas,  mae bod yn Swyddog Gwirfoddol yn gam cyntaf gwych.

Ond nid perthynas unffordd yn unig yw hon  - mi fyddwn ninnau hefyd yn elwa'r un faint o’ch cael chi gyda ni!  Ac nid yn unig am eich bod yn ein helpu i gael ein gweld yn y gymuned ar adeg pan mae’r cwtogi ar y gyllideb yn effeithio ar yr heddlu ymhob ardal.

Mae bob un o’n Swyddogion Gwirfoddol – o’r ieuengaf i’r hynaf – yn dod â set unigryw o sgiliau a phrofiadau bywyd i’w timau, gan roi persbectif newydd i’r heddweision ar sefyllfaoedd maent yn eu hwynebu bob dydd.

Pdficon Small Strategaeth Genedlaethol Yr Heddlu Gwirfoddol 2018-23

Beth i’w ddisgwyl

Dysgwch am fywyd fel Swyddog Gwirfoddol - y math o waith fyddwch  yn ei wneud a’r cyfleoedd sydd ar gael i ddatblygu eich gyrfa.

Gwybod mwy

Sut mae gwneud cais

Edrychwch os ydych yn gymwys i wneud cais a dysgu popeth am y broses o ymgeisio.

Dysgwch fwy